OKK SOKÓŁ posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Jak co roku podczas rozliczania sie z fiskusem osoba fizyczna może przekazać 1% z podatku na działalność m.in. naszego klubu.


Gorąco zachęcamy do wsparcia finansowego, a najtańszym rozwiązanie jest właśnie możliwość przekazania tego 1%.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.), od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy – wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) – o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
—–
W kończącym się sezonie 2006/2007 Sokół nie brał udziału w rozgrywkach ligowych właśnie z braku środków finansowych. Miejmy nadzieję że tym razem zgromadzimy wystarczające środki i w kolejnym sezonie nie zabraknie nas na ligowych parkietach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.), od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy – wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) – o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

http://www.jedenprocent.pl/


 


Jak przekazać 1%?


Krok 1: trzeba znaleźć organizację/organizacjeJeśli chcemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego należy przede wszystkim wybrać taką organizację lub organizacje (możemy nasz 1% podzielić między kilka organizacji). Ich lista znajduje się na stronie internetowej portalu organizacji pozarządowych: http://bazy.ngo.pl/opp (oficjalna lista z bardzo podstawowymi informacjami dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – http://opp.ms.gov.pl). Danymi na ten temat dysponują także terenowe Wydziały KRS w 20 Sądach Rejonowych na terenie całego kraju oraz Ośrodki Sieci SPLOT (www.splot.ngo.pl ).


KRS nie uwzględnia jednak takich informacji jak adres czy numer konta danej organizacji (nie mówiąc już o zakresie jej działalności). Informacje te – konieczne do dokonania wpłaty – można uzyskać od samych organizacji, z ich stron internetowych lub z ogólnodostępnych w internecie baz danych.


W portalu www.ngo.pl uruchomiona została baza organizacji pożytku publicznego, zawierająca wszystkie niezbędne informacje.


Na stronach departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej działa baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. Można tam sprawdzić jak organizacje wydały 1% w latach poprzednich.


Krok 2: trzeba obliczyć kwotę, którą możemy przekazać


Gdy już wiemy, komu chcemy przekazać część naszego podatku, trzeba się dowiedzieć, jaka to będzie kwota. Najpierw zatem należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajdziemy rubrykę „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego” (dla formularza PIT-36 jest to pozycja 179, dla PIT-37 – pozycja 111, dla PIT-28 – pozycja 103). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%.


Uwaga! W formularzu PIT należy wpisać kwotę pomniejszenia z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół.


Krok 3: obliczoną kwotę należy wpłacić przelewem na konto organizacji


Musimy udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty – w wysokości obliczonego 1% podatku – na konto wybranej przez nas organizacji. Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Pokwitowanie wpłaty należy zachować – w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy Skarbowego.


Uwaga: 1% wpłacamy na konto wybranej organizacji pożytku publicznego przed złożeniem zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym.1% możemy wpłacać na konta organizacji pożytku publicznego do 30 kwietnia 2007 (do ostatniego dnia składania zeznań podatkowych za rok poprzedni).


Uwaga: zasady te obowiązują de facto do 30 kwietnia 2007 (dla osób rozliczających się za pomocą formularza PIT-36 i PIT-37). Po tych termiach obowiązywać będą już inne przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku.


Urząd uzna za prawidłowe pomniejszenie podatku do wpłaty, jeśli z całości zeznania wynikła taka konieczność lub zwróci nam odliczony 1% w przypadku, jeśli z całości naszego zeznania wynikła nadpłata podatku.


 


Wykaz organizacji pożytku publicznego(4485 podmiotów):


http://bopp.pozytek.gov.pl


http://www.pozytek.ngo.pl/


http://opp.ms.gov.pl


 


Gdzie szukać dodatkowych informacji?


Kampania społeczna „1% pdof – nowa forma filantropii indywidualnej” www.jedenprocent.pl


Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
(wykaz organizacji pożytku publicznego)


Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl
(formularze podatkowe, adresy urzędów skarbowych)


 


 


O czym należy pamiętać? • 1% przekazać mogą jedynie osoby fizyczne płacące podatek dochodowy; • przekazanie może nastąpić wyłącznie na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego; • wpłata powinna nastąpić na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego w terminie 1 stycznia – 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, ale nie później niż do dnia złożenia zeznania.
  • zmniejszenia nie stosuje się, jeżeli:


  • wpłata nastąpiła na rzecz organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów m.in. przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego i spirytusowego (art. 27d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);  • dokonanie wpłaty zostało odliczone od dochodu oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 27d ust. 4 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);


 • zmniejszeniu może ulec także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obliczony i wykazany w zeznaniu rocznym (PIT-28), które składa się w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

 


Status organizacji pożytku publicznego jest nowym w Polsce rozwiązaniem, wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2004 roku przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Status organizacji pożytku publicznego nadawany jest przez Krajowy Rejestr Sądowy na podstawie dobrowolnych zgłoszeń przesyłanych przez organizacje zainteresowane jego uzyskaniem.


O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje, instytucje i organizacje kościołów i związków wyznaniowych. Aby uzyskać status pożytku publicznego organizacja musi prowadzić działalność w obszarach pożytku publicznego, które wymienia Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spełnić dodatkowe wymagania dotyczące jawności i standardów swojego działania.


 


Sfera zadań publicznych, o której mowa w Ustawie, obejmuje zadania w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; • działalności charytatywnej; • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; • działalności na rzecz mniejszości narodowych; • ochrony i promocji zdrowia; • działania na rzecz osób niepełnosprawnych; • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; • nauki, edukacji, oświaty i wychowania; • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; • upowszechniania kultury fizycznej i sportu; • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; • ratownictwa i ochrony ludności; • ?pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; • upowszechniania i ochrony praw konsumentów; • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; • promocji i organizacji wolontariatu; • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.